Izbirni predmeti so način prilagajanja OŠ individualnim razlikam in interesom učencev, saj le te izbirajo sami na osnovi želja in ponudbe šole. Ti predmeti ohranjajo ustrezno ravnotežje med temeljnimi znanji s področja družboslovja, naravoslovja, humanistike, umetnosti, tehnike, tehnologije in različnih spretnosti. Vključeni so v predmetnik tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja.

Za 7., 8.  in 9. razred učenci izberejo dve uri izbirnih predmetov, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko.  O oprostitvi za posamezno šolsko leto odloči ravnateljica.

Pomembni datumi:

torek, 19. april 2016 Razdelitev anket pri uri oddelčne skupnosti
do petka, 22. aprila 2016 Učenci vrnejo izpolnjene ankete razredničarki oz. razredniku
junij 2016 Razdelitev obvestil o izbiri

 

Priloga: Predstavitev vseh izbirnih premetov za šolsko leto 2016/17

 

PREDSTAVITEV PO POSAMEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH:

Ansambelska igra

Elektrotehnika

Filozofija za otroke- Kritično mišljenje

Filozofija za otroke-Jaz in drugi

Glasbeni projekt

Gledališki klub

Glasbena dela

Izbrani šport- NOGOMET

Izbrani šport- ODBOJKA

Izbrani šport-ROKOMET

Kemija v okolju

Likovno snovanje

Matematična delavnica 7

Matematična delavnica 8

Matematična delavnica 9

Multimedija

Načini prehranjevanja Nemščina 1, 2, 3

Obdelava gradiv- KOVINE

Obdelava gradiv- LES

Obdelava gradiv- UMETNE SNOVI

Odkrivajmo preteklost našega kraja

Poskusi v kemiji

Računalniška omrežja

Rastline in človek

Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

Retorika

Robotika v tehniki

Sodobna priprava hrane

Šolsko novinarstvo

Šport za sprostitev 1

Šport za sprostitev 2

Šport za zdravje 1

Šport za zdravje 2

Turistična vzgoja

Umetnostna zgodovina- OBLIKA IN SLOG

Urejanje besedil

Verstva in etika

Vzgoja za medije- RADIO

Vzgoja za medije- TELEVIZIJA

Vzgoja za medije- TISK

Zvezde in vesiolje

Življenje človeka na zemlji  

(Skupno 89 obiskov, današnjih obiskov 1)