ZAPISNIK SVETA ŠOLE, ki je bil 11. 3. 2013, ob 18.00 uri v učilnici geografije.

 

Predsednica  Sveta šole ga. Maja Brodar je vse prisotne lepo pozdravila in ugotovila sklepčnost.

 

Prebrala je dnevni red,  s katerim so se vsi prisotni strinjali.

 

DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnikov zadnjih dveh sestankov.
  2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2012 (finančno in poslovno).
  3. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v I. ocenjevalnem obdobju.
  4. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice.
  5. Razno.

 

 

Ad 1 potrditev zapisnikov

 

Zapisnika  zadnjih dveh sestankov sta bila potrjena.

 

 

Ad 2 Seznanitev z letnim poročilom

 

Za lažje spremljanje so člani sveta šole letno poročilo prejeli v vpogled že po elektronski pošti.

Ga. računovodkinja Branka Zupančič Flisek je na kratko obrazložila finančno poročilo, ga. ravnateljica Alenka Ašič pa poslovno.

Na poročilo nihče od prisotnih ni imel pripomb.

Člani sveta so tudi sprejeli SKLEP: Potrjuje se letni popis sredstev.

Letno poročilo za leto 2012 je tudi priloga tega zapisnika.

 

 

 

Ad 3 Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v 1. ocenjevalnem obdobju

 

Rezultati v tem obdobju so primerljivi z rezultati v prejšnjih letih in smo z njimi zadovoljni. V tem obdobju tudi ni bilo večjih problemov na področju discipline, manjši pa se pojavljajo občasno.

V mesecu maju imajo šestošolci in devetošolci nacionalno preverjanje znanja. Poleg obveznih predmetov (matematike, slovenščine) devetošolci opravijo še preverjanje iz zgodovine.

 

Ad 4 Ocena delovne uspešnosti ravnateljice

 

Ga. Maja Brodar je na kratko članom obrazložila potek ocenitve delovne uspešnosti za ravnatelje. Glede na prejšnja leta praktično ni sprememb, le da letos ni več potrebno soglasje ustanovitelja.

Člani so ravnateljico ocenili in sprejeli

SKLEP: Ravnateljica je dosegla 100% vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti.

 

Ad 5 Razno

 

6.4. 2013 naj bi imeli delovno soboto – DAN ŠOLE. V sodelovanju s starši in ostalimi obiskovalci prireditve bomo izvedli kros. V tam namen bomo nabavili  majice za vse učence in za obiskovalce, ki jih bodo lahko kupili na prireditvi po simbolični ceni.  Celoten izkupiček pa bo namenjen šolskemu skladu.

 

 

Zapisala:                                                              Predsednica sveta šole:

Barbara Grablič, l. r.                                            Maja Brodar, l. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE

Cesta 9. avgusta 44

1410 ZAGORJE OB SAVI

 

 

Datum: 13. 6. 2013

 

V  A  B  I  L  O

 

 

 

Vabim Vas na sestanek Sveta šole, ki bo v ČETRTEK, 20. 6. 2013, ob 19.00 uri v učilnici geografije.

 

Dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika zadnje seje.
  2. Predstavitev načrtovanja za šolsko leto 2013/14.
  3. Razno.

 

 

 

 

Predsednica Sveta šole:

Maja Brodar, l. r.

 

 

(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)