1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda Osnovna šola Ivana Skvarče
Odgovorna uradna oseba Kristina Renko, ravnateljica
Datum prve objave  8. 5. 2020
Datum zadnje spremembe  8. 5. 2020
Druge oblike kataloga Katalog je dostopen samo v elektronski verziji.

2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda Javno veljavni osnovnošolski izobraževalni program
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Matična šola
Osnovna šola Ivana Skvarče
Cesta 9. avgusta 44
1410 Zagorje ob Savi
E-naslov:
tajnistvo@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 910

Podružnični šoli

Podružnična šola Čemšenik
Čemšenik 2
1413 Čemšenik
E-naslov:
ps-cemsenik.iskvarce@guest.arnes.si
Telefonska številka: 03 56 77 560

Podružnična šola Podkum
Podkum 13
1414 Podkum
E-naslov:
ps-podkum.iskvarce@guest.arnes.si
Telefonska številka: 03 56 76 151

Organigram zavoda Priloga: Organigram
2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba Kristina Renko, ravnateljica
E-naslov:
ravnateljica@os-iskvarce.si
Telefonska številka:  03 56 69 900
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi

Veljavni predpisi s področja vzgoje in izobraževanja:

  • skupni zakoni na področju izobraževanja,
  • zakoni na področju osnovnošolskega izobraževanja.
Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Skvarče.
Predpisi EU /
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Predlogi predpisov s področja izobraževanja
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt šole
Poročilo o realizaciji LDN za šolo
Samoevalvacijsko poročilo
Letno poročilo in finančno poročilo
Šolska publikacija
2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi zavod

Določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, se uporabljajo v postopkih v zvezi z:

  • vpisom,
  • prestopom,
  • prešolanjem,
  • odložitvijo šolanja,
  • oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu,
  •  prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti,
  • statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika,
  • dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja
Seznam evidenc Zavod ne upravlja z javnimi evidencami.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Pravna oseba  ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja  pravne osebe Letni delovni načrt šole
Šolska publikacija
Šolski koledar
Urniki

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Večina informacij je dostopna na spletni strani šole https://www.os-iskvarce.si/.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik
Cena za posredovanje informacij javnega značaja

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.

Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te v skladu s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.

(Skupno 880 obiskov, današnjih obiskov 1)