Zakon o osnovni šoli opredeljuje nadarjene učence kot učence, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

V strokovni literaturi ne obstaja enotna definicija nadarjenosti. Razlog je v tem, da se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. Nadarjeni učenci imajo nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite. Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo v skupini nadarjenih, se nanašajo na različna področja:

  • miselno-spoznavno,
  • učno-storilnostno,
  • motivacijsko,
  • socialno-čustveno.

Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. V postopku sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi tudi zunanji strokovnjaki. Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah:

  1. evidentiranje učencev, ki bi bili lahko nadarjeni,
  2. identifikacija nadarjenih učencev,
  3. seznanitev in mnenje staršev oziroma skrbnikov.

Delo z nadarjenimi učenci temelji na veljavnem Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Postopek odkrivanja nadarjenih učencev na šoli vodi psihologinja Ana Amon.

 

 

(Skupno 113 obiskov, današnjih obiskov 1)