Vabim Vas na sestanek Sveta šole, ki bo v TOREK, 19. 6. 2012, ob 18.00 uri v učilnici geografije.

Dnevni red:

Potrditev zapisnika zadnje seje.

  1. Predstavitev načrtovanja za šolsko leto 2012/13.
  2. Sklep o razpisu volitev.
  3. Razno.

                                                                  Predsednica Sveta šole:

                                                                  Maja Brodar, l. r.

_____________________________________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE

Cesta 9. avgusta 44

1410 ZAGORJE OB SAVI

 

 

Datum: 28. 2. 2012

 

 

ZAPISNIK SVETA ŠOLE, ki je bil dne 28. 2. 2012, ob 18. uri v učilnici geografije.

 

 

Ga. Maja Brodar je vse prisotne lepo pozdravila, ugotovila sklepčnost Sveta šole ter prebrala je predlog dnevnega reda (2. in 4. točka dnevnega reda se bosta obravnavali istočasno, ker se povezujeta).  Dnevni red je bil naslednji:

 

 

DNEVNI RED:

 

  1. Potrditev zapisnika zadnje seje.
  2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2011 (finančno in poslovno).
  3. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v I. ocenjevalnem obdobju.
  4. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice.
  5. Razno.

 

 

Ad1

 

Zapisnik zadnje seje je bil potrjen.

Ga. Maja Brodar je pod to točko povedala, da je okrog prometne ureditve v okolici šole govorila z g. Grošljem. Povedal ji je, da se bodo spomladi uredile talne označbe pred šolo, redarstvo pa redno nadzira prometno situacijo okrog šole.

Ga. ravnateljica je povedala, da bo o tej problematiki ponovno spregovorila z županom.

 

Ad2, Ad4

 

2. in 4. točka se bosta obravnavali istočasno, ker se uspešnost ravnateljice ocenjuje na osnovi poslovnega poročila,  ki ga je podala ravnateljica. Poročilo vsebuje bistvene točke, ki so potrebne za ocenitev in sicer:

– realizacija obsega programa

– kakovost izvedbe programa

– razvojna naravnanost zavoda

– zagotavljanje materialnih pogojev.

Potek ocenjevanja je letos poenostavljen, ga.  Maja Brodar  ga je članom sveta na kratko obrazložila. Člani Sveta so sprejeli ugotovitveni SKLEP, da je ravnateljica dosegla 100% vrednosti meril za ugotavljanje meril za ugotavljanje delovne uspešnosti.

 

Finančno poročilo, ki so ga člani dobili v vpogled,  je na kratko obrazložila in predstavila računovodkinja ga. Branka Zupančič Flisek..

 

SKLEP: Letno  poročilo za leto 2011 je bilo sprejeto.

 

Ad3

 

Ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja so bili učenci dokaj uspešni. Uspeh je bil 98,2% – od 511 učencev na šoli je bilo 502 učencev pozitivno ocenjenih. V prvi konferenci tudi ni bilo nobenih večjih disciplinskih ukrepov.

Realizacija vseh ur pouka in interesnih dejavnosti je povprečno 50%.

 

 

Ad5

 

Člani Sveta šole so sprejeli naslednje SKLEPE:

1SKLEP – Če sredstev za izobraževanje ne bo,  se bodo le ta ob primernih kotizacijah črpala iz drugih virov.

2. SKLEP – Diferenciacija pouka v naslednjem šolskem letu:

SLO – heterogene skupine

MA – nivojski pouk

TJA – nivojski pouk.

 

 

 

Zapisala:                                                     Predsednica Sveta šole:

Barbara Grablič, l.r.                                    Maja Brodar, l.r.

 

 

(Skupno 54 obiskov, današnjih obiskov 1)