V  A  B  I  L  O

 

 

Vabim Vas na sestanek Sveta šole, ki bo v SREDO, 26. 9. 2012,

ob 18.00 uri v učilnici geografije.

 

 

 

Dnevni red:

 

  1. Konstituiranje sveta šole, izvolitev predsednika.
  2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2011/12.
  3. Potrditev in sprejem LDN za šolsko leto 2012/13.
  4. Razno.

 

 

 

 

 

 

Alenka Ašič, l.r.

ravnateljica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE

Cesta 9. avgusta 44

1410 ZAGORJE OB SAVI

 

 

Datum: 19. 6. 2012

 

 

ZAPISNIK  SESTANKA SVETA ŠOLE, ki je bil dne 19. 6. 2012, ob 19.30 uri v učilnici geografije.

 

Ga. Maja Brodar je vse prisotne lepo pozdravila, ugotovila sklepčnost Sveta šole ter prebrala dnevni red.

 

DNEVNI RED:

 

1.  Potrditev zapisnika zadnje seje.

2. Predstavitev načrtovanja za šolsko leto 2012/13.

3. Sklep o razpisu volitev za svet zavoda.

  1. Razno.

 

Prisotni so se strinjali z dnevnim redom.

 

 

Ad1 Potrditev zapisnika zadnje seje

 

Zapisnik zadnje seje je bil potrjen.

 

 

Ad2 Predstavitev načrtovanja za šolsko leto 2012/13

 

Na kratko je obrazložila načrt za naslednje šolsko leto:

 

–      Število učencev ne bo bistveno drugačno od letošnjega.

–      Na matični šoli bo v naslednjem šolskem letu en oddelek manj.

–      Na PŠP bo 19 učencev – kombinacija 1. in 2.r in kombinacija 3. in 4.r.

–      Na PŠČ bo 22 učencev – kombinacija 1. n 2.r ter kombinacija 3. n 5. r

–      Na matični šoli bomo gostili en oddelek vrtca.

–      S 1. 9. se vrneta  s porodniškega dopusta dve učiteljici razrednega pouka, ena učiteljica predmetne stopnje pa odhaja na porodniški dopust.

–      Sprememba šolskega koledarja (zimske počitnice bodo v dveh tednih, 2. januar ne bo več prosti dan).

–      Namesto nivojskega pouka bo naslednjem šolskem letu pouk pri MA, SL in ANG potekal v homogenih oz. heterogenih učnih skupinah.

–      Začela se bo intenzivna priprava na 50 – letnico šole.

–      Ga. ravnateljica je povedala še nekaj novosti, ki naj bi pričele veljati v šol. letu 2013/14.

 

Ad3 Sklep o razpisu volitev za svet zavoda

 

Ga. Maja Brodar je pričela postopek za razpis volitev. Povedala je, da smo od  ustanovitelja smo že prejeli sklep o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja za Svet zavoda OŠ Ivana Skvarče.  To so ga. Nataša Burger, g. Ivo Potočnik in g. Brane Oberč.

Člani Sveta šole so sprejeli  SKLEP 1 (priloga zapisnika)  v katerem se zapiše:

–      razpis volitev,

–      datum in ura volitev,

–      datum in ura predčasnih volitev,

–      lokacija oz. prostor v katerem bodo volitve.

 

SKLEP 2 (priloga zapisnika)

 

v sklepu 2 se imenuje volilna komisija. Določijo se člani volilne komisije, njihovi namestniki, predsednik volilne komisije in njegov namestnik.

 

Volilni postopek do konca volitev spelje volilna komisija.

Septembra na prvi seji sveta šole, pa se Svet zavoda konstituira v novi sestavi.

 

 

Ad4 Razno

 

Ga. Maja Brodar se je vsem članom sveta zahvalila za njihovo delo in sodelovanje, prav tako ga. ravnateljici Alenki Ašič in vsem zaželela prijeten dopust.

 

 

 

Zapisala:                                                     Predsednica Sveta šole:

Barbara Grablič, l.r.                                    Maja Brodar, l.r.

(Skupno 92 obiskov, današnjih obiskov 1)