Vodje projekta:

Alenka Ašič, Janja Vozelj, Nada Brezovar

Zagorje, 15. 6. 2012

1. PREDSTAVITEV ŠOLE

OŠ Ivana Skvarče je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila občina Zagorje ob Savi. Zavod izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane, organizacijo kulturnih, naravoslovnih, tehničnih in športnih dni, ekskurzij ter drugih javnih prireditev na treh lokacijah:

–         matična šola v Zagorju ob Savi

–         podružnična šola Čemšenik v KS Čemšenik

–         podružnična šola Podkum v PŠ Podkum.

V šolskem letu 2011/2012 je bilo 510 učencev vključenih v 23 oddelkov na matični šoli in 4 oddelke na podružničnih šolah.  Na vseh treh lokacijah je organiziran oddelek podaljšanega bivanja, interesne dejavnosti, na matični šoli in PŠ Podkum pa tudi jutranje varstvo.  Pouk in dejavnosti potekajo v času od 7.30 do 16. ure, jutranje varstvo pa je organizirano od 5.30 ure. Šola je v tem šolskem letu organizirala  v 3., 4., 6. in 7. razredu tedenska bivanja v Centrih šolskih in obšolskih dejavnostih, naravoslovni  tabor, smučarski tečaj, plavalni in kolesarski tečaj.

Šola je v lanskem letu pridobila naziv KULTURNA ŠOLA,  še posebej pa se lahko na tem področju  pohvalimo z uspešno lutkovno skupino in da vsi učenci poznajo in upoštevajo pravila  kulturnega vedenja v javnosti. Naša posebnost pa so samopostrežne malice, ki jih že vrsto let organiziramo enkrat mesečno in jih nadgradimo s posebnim dogodkom.

Vrsto let že sledimo in uresničujemo poslanstvo zavoda in se z delom in sodelovanjem vseh trudimo  za njegovo realizacijo. Vizijo pa sproti ugotavljamo in preverjamo in jo izpopolnjujmo in nadgrajujemo.

Poslanstvo šole: Ustvariti pogoje, v katerih se dobro počutijo učenci, starši in delavci šole.

Vizija zavoda: S kvalitetnim vzgojno-izobraževalnim delom zagotoviti ustrezen nivo znanja, občutek varnosti in zadovoljstva vseh udeležencev.

 

 

 

2. POTEK

2.1. Predstavitev obravnavanega prednostnega področja

 1. Predstavite izbrano prednostno področje, npr. učenje in poučevanje (dosežki učencev), in pojasnite:

Kako in zakaj ste področje izbrali kot prednostno?

Na šoli smo se odločili, da sodelujemo v samoevalvacijskem projektu. Ugotovili smo kar nekaj vrzeli, ki jih pri svojem delu moramo zapolniti. Po anketi, ki smo jo izvedle v kolektivu, smo ugotovile, da moramo največ poudarka nameniti cilju BRANJU Z RAZUMEVANJEM IN STRPNOSTI.

Na številnih pedagoških konferencah in šolskih aktivih smo dolga leta ugotavljali problematiko učinka učenja in s tem povezanega branja z razumevanjem.

Na vzgojnem področju pa smo tudi pogosto ugotavljali različne strpnostne  probleme tako med poukom kot tudi med odmori in šolskimi izleti.

Odločili smo se za sistematično odpravo pomanjkljivosti ter se z veliko mero pričakovanja odločili za samoevalvacijski projekt.

Dela smo se lotili po sledečih korakih:

 • Ø Predlog sodelovanja v projektu potrdili na pedagoški konferenci
 • Ø Predlog ravnateljice za člane vodstvenega tima
 • Ø Individualno zbiranje predlogov za učne dosežke, ki smo jih želeli realizirati in stališča, katere naj bi vsak učenec dosegel predno zapusti šolo
 • Ø »Čiščenje» predlogov na ožji izbor po šolskih aktivih
 • Ø Predstavitev predlogov vodje aktivov na pedagoški konferenci
 • Ø Izbor ciljev glede na najbolj pogosto predlagano vsebino
 • Ø Podana naloga učiteljskemu kolektivu je, da se v letno pripravo vnesejo datumi preverjanja začetnega in končnega stanja obeh ciljev

 

Katere cilje ste si na izbranem področju zastavili? Kaj ste želeli doseči, izboljšati, spremeniti?

Na izbranem področju smo izbrali že prej omenjena cilja (opismenjenost in strpnost). Izboljšati smo želeli tehniko branja, uporabo prebranega v novih nalogah, uporabo zapisanih neumetnostnih besedil. Pri vsem tem smo si zadali različne dejavnosti, ki jih morajo narediti učitelji in šola, da učenci lahko razvijajo prepoznavne značilnosti in tudi sami ugotavljajo svoj napredek.

Pri opismenjevanju smo izbrali sledeče dejavnosti:

 • Ø Tekoče glasno branje
 • Ø Prilagojeno zahtevnost besedil
 • Ø Projekt šola bere
 • Ø Domače branje in bralna značka
 • Ø Izdelava pisnih izdelkov
 • Ø Uporaba zemljevidov, kompasov, strojev ter ostalih pripomočkov pri posameznih predmetih
 • Ø Samostojni zapisi
 • Ø Vaje za urjenje, izpolnjevanje
 • Ø Računalniško oblikovanje neumetnostnih besedil
 • Ø Izpolnjevanje obrazcev, prošenj, vlog

 

Pri strpnosti smo izbrali sledeče dejavnosti:

 • Ø Dosledno uresničevanje vzgojnega načrta šole
 • Ø Komunikacija med učenci, starši, učitelji
 • Ø Učitelj kot zgled učencem
 • Ø Obisk socialnih ustanov (dom ostarelih, VDC)
 • Ø Branje mladinske literature
 • Ø Sodelovanje šole z drugimi kulturami (šola v Beogradu)
 • Ø Pomoč med učenci znotraj oddelka
 • Ø Sodelovanje med učenci šolske generacije
 • Ø Pomoč ostarelim, invalidom

 

 

2.2. Načrtovanje, izvedba in spremljanje doseganja zastavljenih ciljev

Predstavite:

Kako ste načrtovali doseganje zastavljenih ciljev? Katere dejavnosti in merila ste opredelili? Ali ste načrt zapisali na šolski ravni, na ravni aktivov, na ravni učiteljev, vzgojiteljev, drugih strokovnih delavcev? Kako ste v načrtovanje in izvedbo dejavnosti vključevali različnih deležnike (učitelje,vzgojitelje, otroke, učence, starše idr.)?

Najprej smo opredelili, katera merila bomo uporabili za izvajanje dejavnosti, kakšne podatke bomo zbrali in kako jih bomo analizirali, komu  bomo ugotovitve predstavili. Pri tem pa ne smemo pozabiti na  varovanje podatkov.

Vsak posameznik je na svoj način uresničeval ta dva cilja, jih načrtoval po letni pripravi.

V mesecu marcu 2011 smo članice tima prestavile načrt projekta, ki se je začel izvajati septembra 2011. Med letom smo večkrat poročali o poteku na pedagoških delavnicah in strokovnih aktivih, ob koncu meseca maja pa smo evalvirali dejavnosti in naredili poročila.

Na naši šoli potekajo strokovne razprave vsaj 4 x letno na strokovnih aktivih, najmanj 2 x letno kot del tematskega programa učiteljskih konferenc, najmanj

3 x letno organiziramo strokovna predavanja za starše in učitelje. Delo poteka tudi v okviru šolskega parlamenta.

Teme, ki smo jih izvedli s pomočjo zunanjih sodelavcev:

 • Ø Zakaj določeni vzgojni ukrepi pri otrocih ne delujejo (dr. Vesna Godina)
 • Ø Kako privzgojiti delovne in učne navade (dr. Zdenka Zalokar Divjak)
 • Ø Navajanje na odgovornost in samostojnost (g. Marko Juhant)

Strokovne razprave pripravljamo z namenom višje ravni strokovne izobrazbe, izpopolnjevanja osebnostne rasti posameznika. Posameznike ozavestimo o vsebinah, ki jih povežemo k skupnemu projektu ter tako pripravljamo različne vsebine.

Organizacija poteka na več ravneh. Prevzame jo ravnateljica, ki strokovne aktive zadolži, da obravnavajo določeno vsebino. Organizacijo strokovnih aktivov pripravi vodja aktiva. Za predavanje in ob tem razprave, ki jih imamo kot del strokovnega izpopolnjevanja na šoli, pa ravnateljica najprej dobi mnenja učiteljev ter nato izbere ustreznega predavatelja. Pri tem so vedno vključeni učitelji, starši in včasih tudi učenci.

Učitelji in strokovni delavci so na koncu napisali zaključna samoevalvacijska poročila in jih predstavili na sestanku strokovnih aktivov.

Starše smo o prioritetnih ciljih šole obvestili na roditeljskih sestankih, svetu staršev in svetu šole.

 

Kako ste sproti spremljali izvajanje načrtovanih dejavnosti in doseganje zastavljenih ciljev na ravni učencev?

Učence smo prve dni v mesecu septembru seznanili s programom samoevalvacije in njenimi izbranimi prioritetnimi cilji. Vsak učiteljih je na svoj način prilagodil preverjanje začetnega stanja posameznika glede na bralno razumevanje. Z anonimno anketo pa smo ugotavljali strpnost v oddelku. Učenci so bili sproti seznanjeni z ugotovitvami. Na razredni stopnji pa so učenci lahko spremljali svoj napredek  preko tabele na panoju v razredu. Torej vsak učitelj je preveril stanje v mesecu septembru in zaključil v mesecu maju ter seznanil učence o rezultatih na svojem predmetnem področju.

 

 

 

 

 

 

3. REZULTATI

3.1. Ovrednotenje doseganja zastavljenih ciljev

 • V kolikšni meri ste dosegli načrtovane cilje?

Posamezniki so odgovarjali:

 • Ø Dosegla vse cilje
 • Ø Dvignila na višjo raven kot so bili pred njihovo zastavitvijo
 • Ø Dosegla v večini, vendar ne pri vseh učencih enako
 • Ø Dosegla tehniko branja, bralno razumevanje in individualni pristop k branju
 • Ø Zmanjšala napetost oziroma tekmovalnost
 • Ø Opazen napredek
 • Ø Doseženo s časovnim zamikom

 

 • Kaj je vplivalo na doseganje načrtovanih ciljev?

Na doseganje načrtovanih ciljev so vplivali naslednji dejavniki:

 • Ø Motivacija
 • Ø Čas
 • Ø Število otrok v oddelkih
 • Ø Ukvarjanje z nedisciplino otrok, ki je v porastu
 • Ø Dogovarjanje s sodelavci
 • Ø Zahtevnost posameznih besedil
 • Ø Trenutna razpoloženja učencev
 • Ø Različne sposobnosti, predznanje
 • Ø Bilingvizem (dvojezičnost)
 • Ø Različni intervali pozornosti
 • Ø Interes, aktivnost in doslednost učiteljev, učencev in staršev

 

 • Kakšni so konkretni rezultati izboljšav na ravni izvajanja dejavnosti strokovnih delavcev in na ravni rezultatov (dosežkov) učencev?
  • Ø Pozitivni
  • Ø Pričakovani
  • Ø Dober uspeh pri pouku in na tekmovanjih
  • Ø Večje zanimanje in samoiniciativnost učencev
  • Ø Boljše razumevanje prebranega
  • Ø Več prebranih knjig
  • Ø Boljša uporaba virov
  • Ø Ob vsakem preverjanju zastavljene cilje dosega vedno več učencev
  • Ø Izboljšanje slušne pozornosti, besednega zaklada
  • Ø Reševanje s premislekom in ne avtomatizmom
  • Ø Boljše sprejemanje kritike
  • Ø Več samostojnosti pri delu, pridobivanje samozavesti, več zaupanja vase, zadovoljstvo staršev

 

 • Kako to vem, kaj kažejo podatki, ali jih je mogoče primerjati s preteklimi leti?
  • Ø Pri ocenah, ki jih lahko primerjam s prejšnjimi leti
  • Ø Medpredmetna korelacija je kvalitetnejša
  • Ø Konkretnejši uspeh na tekmovanju
  • Ø Boljše razumevanje prebranega besedila
  • Ø Večji odstotek učencev pravilno reši besedilne naloge
  • Ø Ne morem podati informacije, ker nisem poučevala tega razreda
  • Ø Opismenjevanje je v prvem razredu letos nova dejavnost (prenovljeni učni načrti)
  • Ø Ni mogoče primerjati s preteklimi leti, saj teh izboljšav nismo uvajali
  • Ø Kaže se v izdelkih, natančnosti ter znanju
  • Ø Naloge smo letos  bolj redno in zavestno izvajali
  • Ø Po načinu dela med poukom, razgovorih s starši učencev
  • Ø Izdelki so bili bolj bogati, pravilnejši, manj je bilo napak
  • Ø Nekatere rezultate je mogoče primerjati preko zbirnika statističnih podatkov (povprečna ocena,udeležba na tekmovanjih)
  • Ø Povezovali informacije iz zgodb z osebnimi izkušnjami in vedenjem o svetu
  • Ø Že dejstvo, da smo pri opismenjevanju pridobili eno leto, pripomore k večji avtomatizaciji in posledično boljšemu branju ter nadalje bralni pismenosti

 

 • Kako učinkovito ste ravnali z materialnimi, organizacijskimi in človeškimi viri za doseganje načrtovanega?
  • Ø Sistematično,  vnaprej zastavljenimi kratkoročnimi cilji
  • Ø Po načrtu, uporaba računalniške učilnice
  • Ø Po letnem, mesečnem, tedenskem in dnevnem planiranju in pripravi na delo
  • Ø Dejavnosti pri pouku, delovni listi
  • Ø S pomočjo domačega branja, nalog, učnih listov, uporabe virov, ki zahtevajo branje, ki temelji na razumevanju
  • Ø S pogovori
  • Ø S številnimi vajami, ki so se vrstile bodisi kot uvodna motivacija, utrjevanje
  • Ø Z besedilnimi nalogami in branjem besedila na glas
  • Ø Veliko sem jim brala in jih skušala še bolj navdušiti za branje
  • Ø Ob vsakodnevnih situacijah, z opazovanjem učencev, z beleženjem opažanj
  • Ø Seznanitvijo, predstavitvijo in pomenom pri učencih in starših
  • Ø Razgovori, delavnice, miselni vzorci
  • Ø Igre za izboljšanje koncentracije, slušne in vidne pozornosti, besedne in glasovne igre, pripovedovanje vsebin pravljic, govorne vaje, vaje glasnega in tihega branja
  • Ø Navodila  za delo v pisni obliki
  • Ø Razvrščanje dogodkov v ustrezno zaporedje
  • Ø Ilustracija poslušanega besedila, kombinacija slike z zapisom besed
  • Ø Branje slikopisov in nebesednih sporočil
  • Ø Reševanje nalog po branju npr. z iskanjem besed v kvadratu, prirejanje slik besedam in povedim
  • Ø Urejanje pomešanih delov povedi in kratkih besedil
  • Ø Poustvarjanje nalog po branju književnih besedil: pisanje obnov, lastnih zgodb, dopolnjevanje izvirnih besedil z manjkajočimi besedami

 

4. USMERITVE

4.1. Usmeritve za naslednje šolsko leto

 • Katere so temeljne ugotovitve samoevalvacije v šolskem letu 2011/12?
  • Ø Samokritičnost, timsko delo
  • Ø Prvo moraš spremeniti sebe in nato lahko spreminjaš tudi druge
  • Ø Sama zmorem več, kot sem pričakovala
  • Ø Pomembno je, da se držimo zastavljenega cilja
  • Ø Prilagajanje posameznemu oddelku posebej
  • Ø Težave pri načrtovanju preverjanja zastavljenih ciljev
  • Ø Potrebno večkrat ocenjevat, pa čeprav le za svojo evidenco
  • Ø Vztrajnost, potrpežljivost
  • Ø Delati na pridobivanju pozornosti učencev, predvsem pozornem poslušanju
  • Ø Večkrat vračati nazaj
  • Ø Če  naletim na kakšno dilemo,  se vedno lahko obrnem na ravnateljico ali na sodelavce

 

 • Kaj bi za izboljšanje na področju učenja in poučevanja oziroma dosežkov učencev lahko storili v prihodnje?
  • Ø Potrebna večja časovna razpoložljivost
  • Ø Večja angažiranost , nekoliko povečati obseg zastavljene aktivnosti
  • Ø Nenehno izpopolnjevanje in izobraževanje  je ključ za nadaljnji uspeh
  • Ø Organizirati  delavnico na temo premagovanja nasilja
  • Ø Povečati sodelovanje med učitelji
  • Ø Strinjam se, da se o teh težavah moramo pogovarjati in diskutirati. Hkrati pa ugotavljam, da mi ta način ne ustreza, saj vnaša preveč “papirologije” in birokracije
  • Ø Pogosteje izvajala in preverjala že prve šolske dni
  • Ø Nadaljevala bom tako. Bolj pa bom dosledna in natančna. Ne vem, mogoče bom še malo več zahtevala. Sploh od starejših
  • Ø V prihodnje bi se morda večkrat lahko preizkusila v vlogi mediatorja, sami naj najdejo rešitev za nastalo konfliktno situacijo
  • Ø Brati več besedilnih tekstov in raznih člankov
  • Ø Za večjo motivacijo učencev bi vpeljala računalnik – delali bi vaje za učinkovitejše branje na računalniku

 

 • Zapišite usmeritve za nadaljnje delo in konkretne ukrepe za šolsko leto 2012/13.
  • Ø Več ur, ki ne sledijo le načrtu
  • Ø Vsebinsko dodelati program dela, dolgoročnejše načrtovanje
  • Ø Uporaba ikt tehnologije
  • Ø Nadaljevanje dosedanje prakse
  • Ø Referati, domače branje, delo z viri, skupinsko/individualno delo z uporabo literature, ki od učenca zahteva razumevanje prebranega
  • Ø Razgovore o nasilju, premagovanju jeze
  • Ø Še ne načrtujem
  • Ø Skrb za strpno in socialno sožitje vseh na šoli
  • Ø Več različnih didaktičnih iger za razvijanje pozornega poslušanja
  • Ø Predlagam, da aktivnosti ne izvajamo več kot projekt samoevalvacija
  • Ø Nadaljevala in nadgrajevala bom pričete dejavnosti
  • Ø Pri testnih nalogah več besedilnih nalog
  • Ø Igre z glasovi, besedami
  • Ø Spodbujanje branja doma
  • Ø Plakati, dnevniki, bralne urice z literarnim poustvarjanjem
  • Ø Razmišljam  v smeri medgeneracijskega povezovanja ter popestritev treninga za branje z računalnikom
  • Ø Tematsko obarvane ure oddelčne skupnosti
  • Ø Navajanje učencev na natančnejše in vztrajnejše izvajanje nalog, manj medsebojne tekmovalnosti, več aktivnega sodelovanja pri skupinskih oblikah dela

 

 

(Skupno 85 obiskov, današnjih obiskov 1)