ZAPISNIK SEJE Sveta staršev, ki je bila dne 11. 6. 2012, ob 17.00 uri v učilnici geografije.

 

Prisotni: člani Sveta staršev (po seznamu) in ga. ravnateljica Alenka Ašič.

 

Gospa Romana Bizjak je prisotne pozdravila in prebrala je dnevni red s katerim so se vsi strinjali.

 

1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka.

2. Predstavitev načrtovanja za leto 2012/13.

3. Posebnosti v šolstvu.

4.. Izvolitev predstavnika Sveta staršev v Svet zavoda.

5. Razno.

 

Ad1  Potrditev zapisnika

 

Z zapisnikom zadnjega sestanka so se člani sveta staršev strinjali in ga potrdili.

 

Ad2 in Ad3          Predstavitev načrtovanja za š.l. 2012/13 in novosti v šolstvu

 

Ga. ravnateljica je 2. in 3. točko združila in na kratko predstavila načrtovanje za naslednje šolsko leto in posebnosti, ki se napovedujejo v šolstvu.

–          Na matični šoli bo v naslednjem šolskem letu en oddelek manj.

–          Na PŠP bo 19 učencev – kombinacija 1. in 2.r in kombinacija 3. in 4.r.

–          Na PŠČ bo 22 učencev – kombinacija 1. n 2.r ter kombinacija 3. n 5. r

–          Na matični šoli bomo gostili en oddelek vrtca.

–          S 1. 9. se vrneta  s porodniškega dopusta dve učiteljici razrednega pouka, ena učiteljica predmetne stopnje pa odhaja na porodniški dopust.

–          Sprememba šolskega koledarja (zimske počitnice bodo v dveh tednih, 2. januar ne bo več prosti dan).

–          Namesto nivojskega pouka bo naslednjem šolskem letu pouk pri MA, SL in ANG potekal v manjših učnih skupinah.

–          Ga. ravnateljica je povedala še nekaj novosti, ki naj bi pričele veljati v šol. letu 2013/14.

 

Ad4  Izvolitev predstavnika Sveta staršev v svet šole.

 

V Svet šole so izvoljeni naslednji predstavniki Sveta staršev:

1. g. Tomaž Kogovšek

2. g. Branko Nimac

3. ga. Andreja Bienelli Kalpič

 

 

Ad5 Razno

 

Ga. ravnateljica je povedala, da naj bi se med počitnicami popolnoma adaptiralo šolsko stopnišče, zamenjal naj bi se parket v telovadnici – (delno financiran iz lastnih sredstev). Prav tako pa se bo sanirala plesen po stenah v posameznih učilnicah.

Na spletni strani šole bo po 25. 8. informacija glede interesnih dejavnosti za naslednje šolsko leto.

 

Na koncu sestanka se je ga. ravnateljica vsem staršem lepo zahvalila za sodelovanje v tem šolskem letu, posebno pa še staršem devetošolcev, ki v juniju končujejo šolanje na naš OŠ.

Zahvali pa se je pridružila tudi predsednica ga. Romana Bizjak in vsem zaželela lepo poletje in počitnice.

 

 

 

Zapisala:                                                              Predsednica Sveta staršev:

Barbara Grablič, l.r.                                             Romana Bizjak, l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE

Cesta 9. avgusta 44

ZAGORJE OB SAVI

 

 

Datum: 18. 9. 2012

 

 

 

VABILO

 

 

Vabim vas na sestanek Sveta staršev, ki bo v TOREK, 25. 9. 2012, ob 18.00 uri v učilnici geografije.

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka.

2. Predstavitev LDN za šolsko leto 2012/13.

3. Poročila predstavnikov z roditeljskih sestankov.

4. Razno.

 

 

 

 

 

                                                                  Romana Bizjak, l. r.

                                                                  predsednica Sveta staršev

 

 

(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)