Vabim vas na sestanek Sveta staršev, ki bo v SREDO, 4. 4. 2012, ob 18.00 uri v učilnici geografije.

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka.

2. Poročilo o učno-vzgojnih rezultatih v 1. ocenjevalnem obdobju.

3. Poročila predstavnikov staršev.

4. Razno.

 

                                                                  Romana Bizjak, l.r.

                                                                  predsednica Sveta staršev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE

Cesta 9. avgusta 44

1410 ZAGORJE OB SAVI

 

 

Datum: 27. 9. 2011

 

 

 

ZAPISNIK SEJE Sveta staršev, ki je bila dne 27. 9. 2011, ob 18.00 uri v učilnici zgodovine.

 

Prisotni: člani Sveta staršev (po seznamu) in ga. ravnateljica Alenka Ašič.

 

Predsednica Sveta staršev ga.  Romana Bizjak je  prisotne pozdravila, posebej nove člane sveta staršev. Prebrala je dnevni red in predlagala, da se druga in tretja točka dnevnega reda zamenjata. Starši so se strinjali.

 

 

DNEVNI RED:

 

1.  Potrditev zapisnika zadnjega sestanka.

2. Predstavitev programa zdravstvene vzgoje za osnovnošolce (Divna       Bogdanović, dr. dent. med.).

3. Analiza ankete o šolski prehrani ( Nada Brezovar).

4. Predstavitev LDN za šol. leto 2011/12.

5. Poročila predstavnikov z roditeljskih sestankov.

6. Razno.

 

 

Ad 1 Potrditev zapisnika

 

Z zapisnikom so se vsi prisotni strinjali in ga potrdili.

 

 

Ad3 Analiza ankete o šolski prehrani

 

Vodja šolske prehrane ga. Nada Brezovar je posredovala rezultate ankete o šolski prehrani. Povedala je, da je bil lansko leto sprejet sklep o izvedbi ankete med učenci matičen šole o tem,  kako so učenci zadovoljni s šolsko prehrano. Anketa je bila izvedena junija 2011, v anketi pa je sodelovalo  434 učencev.

Učencem do petega razreda so pri anketi pomagali osmošolci.

Z rezultati ankete smo zadovoljni.

Ga. Brezovarjeva je še obrazložila tematiko samopostrežnih malic in pa novost, ki smo jo uvedli z letošnjim šolskih letom, to je možnost alternativen malice – če kdo ne je malice, ki je tisti dan na jedilniku, ima možnost v jedilnici vzeti maslo, med, marmelado, kruh in pa seveda sadje.

Gospod Nimac je pohvalil šolsko malico.

 

 

Ad2 Predstavitev programa zdravstvene vzgoje za osnovnošolce

 

Dr. Divna Bogdanović je predstavnikom staršem obrazložila zobozdravstveno vzgojo učencev na naši šoli. Potekala naj bi v dveh delih. Prvi del naj bi bilo tekmovanje za čiste zobe, v drugem delu pa naj bi potekala različna predavanja za učence, ki bi jih izvajala zobozdravnica.

 

Kratka obrazložitev tekmovanja za zdrave zobe: Učenci se bodo tekmovanja udeležili s soglasjem staršev.  Trikrat na mesec se nenapovedano pregleda zobe  petim naključno izbranim učencem iz posameznega razreda.  Otrok s čistimi zobmi prisluži razredu 1 točko. Seštevek točk vpisujemo v posebno preglednico, ki visi  na vidnem mestu v razredu. V šoli zmaga razred, ki zbere največ točk. Tekmovanje je enostavno, namen je vzgoja otrok za redno in natančno ustno higieno.

Predstavniki zmagovalnih razredov se zberejo na osrednji sklepni prireditvi konec maja v Ljubljani, kjer tudi prejmejo priznanje.

 

Ad4 Predstavitev LDN za šolsko leto 2011/12

 

Ravnateljica Alenka Ašič je vse prisotne najprej lepo pozdravila in nato na kratko obrazložila LDN za šolsko leto 2011/12.

Letni delovni načrt šole pripravi ravnatelj s strokovnimi sodelavci.

LDN za šolsko leto 2011/12 je bil že obravnavan na včerajšnji konferenci, svet staršev se z LDN samo seznani, sprejeti pa ga mora svet šole.  LDN bo ob koncu tedna objavljen tudi na spletni strani šole, seja sveta šole pa bo jutri, kjer naj bi LDN tudi sprejeli.

 

Ad5 Poročila predstavnikov razreda

 

1. a – ga. Maurer: brez posebnosti.

1.b – ga. Percl: brez posebnosti.

2. a – ga. Drnovšek: brez posebnosti.

2.b – g. Kos: brez posebnosti.

3.a – g. Povše: brez posebnosti, na roditeljskem sestanku je bilo premalo informacij o zobozdravstveni vzgoji.

3.b – ga. Hostička: ni posebnosti.

4. a – ga. Bizjak: vprašala je zakaj učenci iz Podkuma prihajajo v šolo že eno uro prej, zakaj ni pozneje avtobusnega prevoza?  Ga. ravnateljica je povedala, da je premalo učencev, da bi bila dva avtobusna prevoza, eden prej in drugi pozneje in da imamo zato organizirano jutranje varstvo.

Postavila pa je še vprašanje glede avtobusnega prevoza iz Potoške vasi do Europarka (zdaj otroci hodijo peš). Povedala je, da so o tem že govorili z ustanoviteljem.

Ga. ravnateljica je povedala, da učencem pripada prevoz, če so oddaljeni več kot 4 km od avtobusne postaje.

4. b – ga. Suša: brez posebnosti.

5.a – ga. Konrad: brez posebnosti, pohvalila pa je, da imajo v razredu skupni elektronski naslov, na katerega razredničarka posreduje različne informacije.

5.b – ga. Razboršek: v razredu imajo tri nove učence in pa že takoj na začetku en vzgojni ukrep, drugače brez posebnosti.

5.c – ga. Grčar: brez posebnosti.

6.a  – ga. Drgan: na novo so oblikovani oddelki, drugače ni posebnosti.

6.b – ga. Medvešek: brez posebnosti.

6. c – g. Nimac: pogovor o CŠOD, NPZ in nemškemu jeziku v zadnji triadi.

7. a – g. Kogovšek: pogovor o CŠOD, drugače brez posebnosti.

7. b – ga. Mikelj: učenci imajo novo razredničarko, drugače ni posebnosti.

7.c – ga. Kurent: postavila je vprašanje, če še velja lansko potrdilo za smučanje ali je potrebno novo, drugače brez posebnosti.

8. a – g. Urbanija: nova razredničarka, pogovarjali so se o šolski  spletni strani in o prometni varnosti učencev.

8. b – ga. Kurtovič: starši so se dogovorili, da se jih obvešča o vseh problemih preko elektronske pošte, drugače ni posebnosti.

8.c – opr.

9.a – ga. Bašelj: pogovor glede vpisa v srednjo šolo, drugače brez posebnosti.

9. b – ga. Kogovšek pogovor o usmeritvi za naprej, valeti, plesnih vajah……

9. c – ga. Smagur: brez posebnosti.

 

PŠČ 1.,2.r. – ga. Bienelli Kalpič: ni posebnosti.

4.,5.r. – ga. Polc: ni posebnosti.

 

 

 

 

 

Ad6 Razno

 

–          Ga. ravnateljica je prosila, da se izmed članov sveta staršev izvolita dva nova predstavnika za šolski sklad. Nova člana sta: ga. Andreja Bienelli Kalpič in g. Poldi Povše.

–          7. februarja 2012 bomo imeli dan šole – dejavnosti bodo potekale popoldne, predstavili naj bi dejavnosti, ki so organizirane na šoli.

–          Prijavili se bomo v projekt Zdrava šola. Za ta projekt rabimo tudi predstavnika staršev. Izvoljena je bila ga. Iena Kurent. Prijaviti se je potrebno do konca oktobra.

–          Starši prosijo, da bi se na spletno stran dajale informacije o ekskurzijah in sicer vsaj en dan prej.

 

 

Zapisala:                                                              Predsednica Sveta staršev:

Barbara Grablič, l.r.                                             Romana Bizjak, l.r.

 

 

 

 

 

 

(Skupno 82 obiskov, današnjih obiskov 1)