Nov koncept razširjenega programa so vsebine, ki dopolnjujejo in bogatijo otrokov prosti čas. RaP zajema nekatere dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot neobvezne izbirne predmete (umetnost, računalništvo, šport, tehnika, tuji jezik), interesne dejavnosti, pevski zbor, dopolnilni pouk, dodatni pouk, individualno in skupinsko pomoč, podaljšano bivanje, jutranje varstvo, kolesarski izpit …

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti razširjenega progama smiselno dopolnjujejo obvezni program osnovne šole in prispevajo h kakovostnemu preživljanju prostega časa učenk in učencev.

Razširjeni program je razdeljen na tri področja:
1. Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje (področje A),
2. Kultura in tradicija (področje B),
3. Vsebine iz življenja in dela osnovne šole (področje C).

Pomemben vidik razširjenega programa je, da vsem omogoča vključenost v dejavnosti na različnih področjih, s čimer prispeva k sprejemanju različnosti in zadovoljevanju raznolikih interesov ter spodbujanju odličnosti in osebne angažiranosti vsake učenke in učenca.


Temeljni namen razširjenega programa

Temeljni namen razširjenega programa (RaP) osnovne šole je omogočiti vsakemu učencu zdrav in celosten osebni razvoj, usklajen z njegovimi pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami, ob smiselnem upoštevanju individualnih aspiracij in pričakovanj. Omogoča tudi bolj poglobljeno spoznavanje učencev ter prispeva k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju kakovostnih odnosov.

Je komplementarni del obveznega programa, hkrati pa je njegov namen dosegati tudi lastne, specifične cilje, ki jih zgolj v obveznem programu ni mogoče udejanjati v celoti.

Vrednote, kot so znanje, učenje, medsebojno sodelovanje, dejavno državljanstvo, kultura, zdravje, gibanje in igra so temeljni gradniki razširjenega programa.

Z razširjenim programom torej osnovna šola prispeva k:

 • odpravljanju vrzeli, poglabljanju in nadgrajevanju ciljev obveznega programa osnovne šole,
 • doseganju ciljev razširjenega programa,
 • večji izbirnosti in participaciji učenk in učencev,
 • razvijanju ustvarjalnosti in inovativnosti učenk in učencev,
 • bolj poglobljenemu spoznavanju posebnosti posameznih učencev in tako večjim možnostim za udejanjanje načela individualizacije,
 • razvijanju učenčevih interesov, spretnosti in znanja,
 • razvijanju učnih in delovnih navad,
 • spodbujanju kakovostnega preživljanja prostega časa ter zdravega življenjskega sloga.


Cilji razširjenega programa

 • Zagotoviti smiselno in kakovostno nadgradnjo obveznega vzgojno-izobraževalnega programa osnovne šole, skladno s potrebami in interesi učencev, pogoji šole ter zmožnostmi ožjega in širšega okolja.
 • Zagotoviti spodbudno, inkluzivno, kreativno in varno (socialno in fizično) učno okolje.
 • Zagotoviti pogoje za uspešno samostojno ali sodelovalno učenje in pripravo učencev na pouk (opravljanje domačih nalog in drugih učnih obveznosti).
 • Opolnomočiti učence za fleksibilno in avtonomno, z osebnimi in skupnimi cilji usklajeno izbiro dejavnosti ter za prevzemanje odgovornosti za lastno učenje.
 • Razvijati učne strategije, delovne navade, znanje, spretnosti in veščine.
 • Razvijati interese učencev, področja nadarjenosti in talente, spodbujati inovativne poti učenja in kreativne učne dosežke.
 • Zagotoviti dostop do raznovrstnih učnih pripomočkov in sredstev ter učnih virov v različnih formatih.
 • Razvijati različne vrste pismenosti, večjezičnost in sporazumevanje v različnih jezikih.
 • Učence spodbuditi za izvajanje prve pomoči ter ustrezno odzivanje v stresnih situacijah.
 • Zagotoviti smiselno izrabo prostega časa ter razvoj zdravega življenjskega sloga (zdravo prehranjevanje, gibanje itd.).
 • Krepiti spoštovanje in vednost o tradiciji, nacionalni in svetovni kulturno umetniški dediščini ter o drugih vsebinah po izboru šole in učencev.
 • Učence podpirati za samostojno, samoregulativno (refleksije, metakognitivni procesi) vseživljenjsko učenje in načrtovanje nadaljnje izobraževalne poti ter trajnostni razvoj.


Načela razširjenega programa

 • Načelo odprtosti, fleksibilnosti in izbirnosti programa.
 • Načelo avtonomije in odgovornosti.
 • Načelo povezovanja, sodelovanja in timskega dela.
 • Načelo uresničevanja potreb, interesov učencev in enakih možnosti.
 • Načelo formativnega spremljanja in samoregulacije.
 • Načelo ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.
 • Načelo strokovne podpore in pogojev za izvedbo.
Področja RaP
(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)